Sacramenten en vieringen

Hieronder vindt u informatie, zowel inhoudelijk als praktisch, over de sacramenten, vieringen en andere rituelen zoals die plaats vinden binnen de Sint-Norbertuskerk.

Eucharistie
Doopsel
Eerste Communie
Vormsel
Huwelijk
Biecht
Ziekenzalving
Begrafenis
Eucharistie met misintenties
Kindernevendienst De Norbertijntjes

Eucharistie
De eucharistie is het rituele centrum van het christelijk leven. Wij geloven dat de verrezen Christus steeds opnieuw onder ons komt als wij samen het bijbelse woord lezen, het brood breken en uit de beker drinken. Door samen eucharistie te vieren versterken we onze band met God en tegelijk ook onze band met elkaar. Daarom besteden we er in de Sint-Norbertuskerk veel aandacht en energie aan, zodat alle mensen (ook kinderen, voor wie er een kinderhoek is) met al hun zintuigen samen kunnen vieren. Aan de Sint-Norbertuskerk zijn drie priesters verbonden, die doorgaans elke zondag, donderdag en laatste zaterdag van de maand voorgaan in de eucharistie.

Doopsel
Het doopsel, van zowel kinderen als volwassenen, is de opneming in de christelijke gemeenschap. Daarom vieren we het in de Sint-Norbertuskerk bij voorkeur gemeenschappelijk, tijdens de zondagse viering. Voor planning en voorbereiding neemt u contact op met Lieve Ryssaert: 0476 67 80 05.

Eerste Communie
De eerste communie, het tweede "initiatiesacrament", gaat om de voorbereiding (catechese) van en de eerste deelname aan de eucharistie. De eerste communie gaat in 2018 door op 6 mei. Meer informatie en het inschrijvingsformulier vindt u in het document onderaan deze pagina.

Contactpersonen: Reintje en Dries (reintje.nuitten@gmail.com, driesveule@hotmail.com)
Administratie: Lieve Ryssaert (0476 67 80 05)
Onthaal en toezicht: Ann Waeghe (0472 84 17 73)
Muziek: Emmanuel Van Kerckhoven (0495 82 03 42)

Vormsel
Het vormsel, het derde en laatste "initiatiesacrament" is de bevestiging om als jonge mens (doorgaans 12 jarige) of volwassene te gaan leven vanuit Jezus' Geest. Er gaat een voorbereiding (catechese) aan vooraf, die door de Sint-Norbertuskerk intergenerationeel georganiseerd wordt. In 2018 staat het vormsel gepland op 29 April. Meer informatie en het inschrijvingsformulier, alsook de data voor de catechese 2017 - 2018 vindt u in het document onderaan deze pagina.

Contactpersoon: Jantine Schröder (jantine_2001@hotmail.com)
Administratie: Lieve Ryssaert (0476 67 80 05)
Onthaal en toezicht: Ann Waeghe (0472 84 17 73)
Muziek: Emmanuel Van Kerckhoven (0495 82 03 42)

Huwelijk
Bij het kerkelijk huwelijk spreek je woorden van levenslange liefde en trouw uit en verbind je je met Gods zegen. Mensen die wensen te trouwen in de Sint-Norbertuskerk worden uitgenodigd om de huwelijkscatecheet te contacteren voor enkele begeleidende gesprekken (contact via Rosane Teubner: 0477 67 34 30). Voor de uitwerking van de viering (kiezen van een priester / diaken, teksten, muziek, ...) helpen we u ook graag verder. De kosten (vastgesteld door het bisdom) voor een huwelijksviering bedragen 250 euro.

Biecht
De biecht of het sacrament van de verzoening gaat om het erkennen en tonen van spijt over onze tekorten - tegenover God en tegenover medemensen - en over het tonen van onze goede wil om te blijven groeien als goed mens en in ons christenzijn. Wij ontvangen er de liefde en vergiffenis van God bij. Daarom wordt er voor de grote kerkelijke feesten een biechtviering gehouden (in het bijzonder voor Kerstmis en Pasen). Voor een persoonlijke biecht kunt u terecht bij pastoor Hans Van Ackere vóór de zondagsmis van 11u en bij pater Peerlinck vóór de mis op donderdag om 9u (zie: Wie doet wat voor contactgegevens).

Ziekenzalving
Aan mensen die ernstig ziek of hoogbejaard zijn, drukt de Kerk in het sacrament van de ziekenzalving Gods zorg en nabijheid uit. De ziekenzalving is ook een teken van verzoening van mensen met onze liefdevolle God.
Het is een teken van samen het lijden delen, en van hoop en vertrouwen dat God met ons meegaat. Voor een ziekenzalving kunt u zich wenden tot Frans Van Looveren (0473 79 47 79).

Begrafenis
Bij een overlijden neemt u contact op met een begrafenisondernemer naar keuze, die dan vervolgens contact opneemt met de verantwoordelijke van de Sint-Norbertuskerk voor praktische regelingen.Om de inhoud van de begrafenisplechtigheid te bespreken zal Frans Van Looveren (0473 79 47 79), verantwoordelijk voorganger voor de begrafenissen in de Sint-Norbertuskerk, contact nemen met de familie van de overledene. Van elke overledene wiens begrafenisplechtigheid in de Sint-Norbertuskerk gehouden werd, wordt een houten kruisje achteraan in de kerk gehangen, met daarop de naam, geboorte- en sterfdatum. Deze kruisjes worden tijdens de eerstvolgende Allerheiligen/Allerzielen-viering aan de nabestaanden meegegeven. De kosten (vastgesteld door het bisdom) van een begrafenisplechtigheid worden geregeld via de begrafenis-ondernemer en bedragen 250 euro.

Misintenties
Zowel in een Gebedsviering als in een Eucharistieviering kan er speciaal gebeden worden voor een aangevraagde intentie.
Meestal zijn het intenties om afgestorven geliefden te gedenken. Met Allerzielen herdenken we alle overledenen en in het bijzonder zij die dat jaar begraven zijn in onze kerk. Maar u kunt ook speciaal een herdenkingsviering voor een overledene aanvragen, bijvoorbeeld rond de overlijdensdatum. Zij of hij wordt dan vermeld bij de voorbeden en zo even expliciet maar ingetogen gemeenschappelijk herdacht. Misintenties kunnen ook aangevraagd worden om te bidden of te danken voor een bepaalde gebeurtenis, persoon, ....Hiervoor contacteert u Lieve Ryssaert (0476 67 80 05). De kosten (vastgesteld door het bisdom) voor een misintentie bedragen 15 euro.

Norbertijntjes
Leuke activiteiten om de bijbel te leren kennen, voor kinderen tussen 5 en 10, tijdens de zondagse eucharistieviering van 11u. Deelname is uiteraard gratis. Voor een goede planning van elke ontmoeting, vragen we wel om uw kind(-eren) voor de gewenste ontmoetingen in te schrijven. Dit kan via een e-mail naar denorbertijntjes@gmail.com, met vermelding van de naam en de leeftijd van uw kind(-eren).
 29/10/2017: “Liefde voor God, liefde voor elkaar”
 05/11/2017: “Eén vader, één meester”
 26/11/2017: “Zorg voor de kleinste”
 03/12/2017: “Blijf alert, Jezus komt!” (n.a.v. 1ste zondag v/d Advent)
 10/12/2017: “De neef van Jezus, Johannes de Doper” (n.a.v. 2de zondag v/d Advent)
 17/12/2017: “Het licht van de wereld” (n.a.v. 3de zondag v/d Advent)
 24/12/2017: “Boodschap van een engel” (n.a.v. 4de zondag v/d Advent)
 07/01/2018: “Het bezoek van de drie koningen”
 21/01/2018: “De mensenvisser”
 04/02/2018: “Wat zijn mirakels?”
 18/02/2018: “De wolk van slechte gedachten”
 18/03/2018: “Hoe brengt een zaad vruchten?”
 25/03/2018: “Waarom komt Jezus in Jeruzalem?” (n.a.v. Palmzondag)
 01/04/2018: “Jezus is opgestaan!” (n.a.v. Pasen)
 15/04/2018: “Jezus verschijnt”
 06/05/2018: “Jezus’ laatste opdracht: houd van elkaar”
 20/05/2018: ‘Jezus’ geest onder ons” (n.a.v. Pinksteren)
 27/05/2018: “Tot aan het einde van de wereld”
 17/06/2018: “Kleine zaadjes, grote bomen”
 01/07/2018: “Wees niet bang, blijf geloven”
 29/07/2018: “Vijf stukken brood voor vijfduizend mensen”